PRONAJMU POKOJ
PRONAJMU BYT
HLEDÁM SPOLUBYDLÍCÍ
VLOŽIT NABÍDKU / POPTÁVKU

ETICKÝ KODEX

oddělovač

Osobami jednajícími na základě etického kodexu Pronajmupokoj.cz rozumíme jednatele společnosti, zaměstnance společnosti, spolupracovníky společnosti, externí pracovníky společnosti – externí realitní makléře, právníky, finanční poradce, administrativní pracovníky aj., kteří spolupracují se společností Pronajmupokoj.cz

 • Jednáme s klienty a ostatními osobami vždy na základě úcty a profesionální etiky.
 • Poskytujeme nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb.
 • Dodržujeme obecně závazné právní předpisy České republiky i předpisy Evropské unie.
 • V případě rozporů či nejasností hledáme smírné řešení, protože je považujeme za nejoptimálnější volbu řešení sporu.
 • Vyhrazujeme si právo uvést osoby, které poškozují pověst naší společnosti v tzv. blacklistu společnosti Pronajmupokoj.cz. Každá taková osoba má právo se k události vyjádřit. Její vyjádření bude vystaveno na stránkách společnosti Pronajmupokoj.cz.
 • Pravidelně vyhodnocujeme naše služby a podle potřeby přijímáme vhodná opatření, která přispějí ke zvýšení jejich kvality.
 • Pravidelně reagujeme na vývoj trhu, moderních technologií, sociálních sítí, apod.
 • Ke komunikaci využíváme moderních informačních a komunikačních technologií, aby byla zajištěna rychlost, přímost, stručnost a srozumitelnost komunikace. Každá písemná, ústní či jiná obdobná komunikace je zaznamenávána pro zlepšení kvality našich služeb.
 • Vyhýbáme se neprofesionálnímu, nečestnému jednání, nepravdivým informacím, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Odmítáme užívat podvodné praktiky, klamavé jednání a jednání, jež porušuje pravidla zdravého konkurenčního chování na trhu.
 • Odmítáme přímo či nepřímo nabízet či poskytovat plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu, výhod a které by mohlo být dle současné legislativy považováno za úplatek.
 • Vždy jednáme tak, abychom nepoškozovali klienty a dobrou pověst realitní profese. Médiím poskytujeme objektivní informace.
 • Dbáme na to, aby společnost Pronajmupokoj.cz byla veřejností chápána a oceňována jako kvalitní, profesionální, progresivní a všeobecně uznávaná společnost poskytující služby týkající se pronájmu nemovitostí. Zdržíme se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost společnosti u klientů, veřejnosti či spolupracujících osob.
 • Neznevažujeme činnost realitních společností, agentur či práci jednotlivých realitních makléřů. Naší snahou je navazovat spolupráci se všemi, které v oblasti nemovitostí poskytují kvalitní služby. Máme zájem na tvorbě zdravého konkurenčního prostředí.
 • Udržujeme přehled o stavu a vývoji na trhu s nemovitostmi. Zjišťujeme aktuální situaci a faktory, které trh významně ovlivňují.
 • Osoby jednající na základě etického kodexu Pronajmupokoj.cz jsou neustále vzdělávány zejména v oblasti služeb realitního trhu, finančního poradenství, právních služeb, marketingu, managementu, komunikačních dovedností, informačních technologií a psychologie. V rámci vzdělávání tyto osoby obdrží certifikáty nebo potvrzení, kterými mohou prokázat svoji fundovanost a profesionalitu v oblasti pronájmu nemovitostí.
 • Naším hlavním zájmem je chránit zájmy klientů a všech stran obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Zajišťujeme ochranu osobních údajů klientů a dalších účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Veškeré informace získané v souvislosti s činností společnosti Pronajmupokoj.cz jsou důvěrné a všemi stranami musí být zajištěna jejich náležitá ochrana proti zneužití.

PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU PRONAJMUPOKOJ.CZ

oddělovač
 • Porušení etického kodexu bude projednáno spravedlivě a přiměřeně s přihlédnutím k okolnostem případu. Je považováno za porušení smluvních ujednání a může vést k zařazení osoby na tzv. blacklist společnosti Pronajmupokoj.cz.
 • Pokud byla porušením etického kodexu způsobena škoda či poškozena dobrá pověst společnosti, má právo se společnost Pronajmupokoj.cz domáhat náhrady škody po osobě, která porušením etického kodexu škodu způsobila.